I. ПОЛИТИКА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И МОНОПОЛИЗМА

Нова, истинска антиолигархична и антикорупционна политика, чиито основни положения са:

 

-             Пълна проверка на имуществата на политици и висши администратори и свързаните с тях юридически и физически лица. Съд и отнемане на незаконно придобитото без давност.

-             Независима система на контрол на съда, прокуратурата и следствието  и санкционирането им при бездействие, корупция или некачествена работа.

-             Отмяна на търговската тайна и пълна информация за всички сделки по които държавата и други публични институции са страна.

-             Търсене на отговорност и съд за неизгодните концесии от сключилите ги лица, включително когато са гласували със „за“ в рамките на колективни органи.

-             Забрана за дейността на офшорни фирми и други дружества с непрозрачен капитал на територията на страната и прекратяването на сделки с такива фирми на дружества с държавно участие.

-             Разваляне на неизгодните сделки с държавно имущество, като  неравностойните замени на държавни земи и гори с частни, договорите за ТЕЦ Марица изток 1 и 3, както и други подобни, и търсене на съдебна отговорност.

-             Отговорност на ръководствата на фалиралите банки и други финансови институции до пълния размер на личното им имущество.

-             Пълна информация в интернет за абсолютно цялата дейност на фалирали банки, както в случая с КТБ. Само така ще разберем истината, която бе скрита от парламентарните партии и ще си върнем парите.

-              Развитие на пряката пред представителната демокрация и провеждането ежегодно на поне два национални референдума по най-съществените въпроси на развитието.

 

II. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Нова икономическа политика, която се гради на принципа, че „цялото богатство на страната в различните му форми, независимо чия собственост е, трябва да служи на общите интереси“. В нейната основа са:

 

-           Държавата трябва да се превърне в двигател на икономическото развитие. Тя трябва да е активен играч на пазара със собствени банки и средства за производства

-             Отмяна на плоския данък, който е дълбоко несправедлив и икономически вреден. Замяната му със семейно подоходно облагане по прогресивна данъчна скала от 10% до 30% с необлагаем минимум от 500 лв.;

-             Незабавно въвеждане на данък „лукс“.

-             Насърчаване на иновативните индустриални производства.

-             Политика насочена към пълна трудова заетост.

-             Достойно трудово възнаграждение и средна за ЕС подоходна диференциация.

-             Данъчни насърчения само за реинвестиране в страната и отваряне на нови работни места.

-             Национализация или поставяне под строг държавен контрол  на естествените монополи на национално и регионално равнище, като енергоразпределението, водо и газоснабдяването.

-             Разбиване на частните монополи и скритото държавно подпомагане на частни структури в енергетиката. Връщане енергийните и структуроопределящи предприятия на държавата. Преразглеждане на договорите с енергопроизводители и енергоразпределителните /ЕРП/ дружества.

-             Разваляне на всички неизгодни за страната договори и концесии (добив на злато, сребро и други ценни метали). Не на концесията на летище „София“!

-             Разбиване монопола на едрите арендатори върху субсидиите в селското стопанство. Ограничаване на собствеността върху селскостопанските земи до максимум 2 хил. дка за частно лице и 10 хил. дка за фирма.

-              Стимулиране на дребните и средни селски стопани, традиционните български продукти и биоземеделието. Оземляване на всички български граждани, изявили желание да работят в селското стопанство. Възстановяване на напоителната система и благоустрояване на селскостопанските райони.

-             Защита на гражданите и организациите от произвола на банките. Целенасочена политика за намаляване на лихвения процент /до 3%/ .

-             Държавни пари се държат в държавни банки. Държавната Българската банка за развитие /ББР/ да се превърне в институт за стимулиране на дребния и среден бизнес.

-             Недопускане строежа на национални обекти без сериозен обществен и експертен дебат по тях, включително и провеждането на референдум. Над България виси опасността да бъде загробена с огромни средства заради борбата на атомните лобита къде да се строи следващата атомна централа, за която няма никаква икономическа аргументация.

 

III. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Нова социална политика, чиято цел е демографското и социалното развитие. В основата и са:

-             Насърчаване на отглеждането и възпитанието на минимум 2 деца в българските семейства. Стриктно наблюдение от страна на държавата на изпълнението на родителските задължения.

-             Образованието не е стока. Осигуряване на равен старт в живота на всички български деца и младежи чрез силно развито държавно образование. Безплатно начално, средно и висше образование. Пределна цена за частните учебни заведения.

-             Здравето не е стока. Осигуряване на безплатен достъп до качествени здравни и медицински услуги за всички български граждани, осигуряващи се редовно в НЗОК. Еднаква цена на всички лекарства на територията на Р България. Възстановяване на системата на държавен контрол върху здравния статус на българските граждани.

-             Болниците не трябва да бъдат търговски дружества. Промяна в системата на финансиране на болничната и доболнична помощ, която да прекрати корупцията и изтичането на пари в частни структури. Преминаване към бюджетно финансиране на болниците. Болниците трябва да се конкурират за по-висок бюджет и съответно по-високо заплащане на персонала въз основа на постигнати резултати.

-             Наука и образование. Държавите, които не развиват научни си кадри и собствена наука са и ще останат сред най-бедните. Увеличаване финансирането на науката.

-             Доброто жилище не е само рентабилна стока за частника, а елементарно условие за живот. Нова държавна политика за осигуряване на жилища на младите семейства.

-             Последователно годишно повишаване на минималната работна заплата до 800 лв. през 2019 г.

-             Темповете на средната работна заплата се обвържат с нарастването на производителността на труда. Производителността на труда в България е около 50% от средната за Европа, а доходите – от 10 до 25% от европейските. Минимум 1500 лв. средна работна заплата до 2020 година.

-             Подпомагане на домакинствата за намаляване на разхода на енергия и повишаване на енергийната ефективност.

-             Пенсионна реформа чрез съобразяване трудовия стаж и възрастта за пенсиониране със средната продължителност на живота! Коефициент за прослужено време! Ежегодна индексация на пенсиите по швейцарското правило. Гарантирана  минимална пенсия,  равна на 70% от минималната работна заплата

-             Пълна прозрачност относно действителните собственици на медии и капиталите, инвестирани в тях. Демонополизация на медиите, които са собственост на шепа олигарси.

 

IV. ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

Природата и околната среда са условия за нашето съществуване. Затова:

-             Приемане на световните стандарти за устойчиво развитие и приемане на Национална програма за устойчиво развитие.

-             Пълна забрана на производството и разпространението на ГМО и  криминализация на тази дейност.

-             Пълна забрана на  проучванията и добива на шистов газ чрез метода на хидравличното разбиване.

-             Стимулиране развитието на  възобновяемата енергия, без да се допуска използването и за неправомерно обогатяване. Създаване на зелени работни места.

-             Незабавно прекратяване на застрояването в междублоковите пространства в градовете, Черноморието и планинските курорти. Разработване и приемане на национални стандарти за градоустройство с минимум 67% зелени площи в градовете и всяка община.

 

V. ПОЛИТИКА ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА СИГУРНОСТ

Националната сигурност не може да бъде оставена на волята на пазара или на външни партньори. Затова настояваме за:

-           Въвеждане на реална отчетност и обективна оценка за резултатите от дейността на полицията,  съда и прокуратурата. Обвързване на заплащането в тези структури с постигнатите резултати;

-             Отстояване на националния суверенитет в рамките на ЕС. Провеждане на независима външна политика, определяна единствено от националните интереси на България.

-           Твърдо против Трансатлантическото споразумение за търговия  и инвестиции (TTIP) и между Европейския съюз и САЩ, целящо да ограничи държавния суверенитет и правата на гражданите в полза на международните корпорации. България да не ратифицира СЕТА -споразумението на ЕС с Канада.

-             Разпускане на НАТО и изграждане на европейска система за сигурност! Неучастие във военни мисии в чужбина. Без чужди военни бази и контингенти на българска земя. Недопускане въвличането на България в чужди военни авантюри.

 

-             Пресичане навлизането на радикални религиозни движения на българска почва чрез спиране финансирането на вероизповеданията в страната от външни лица и структури.