партийни новини

 
Местната партийна организация на Зелената партия в град Свищов изразява своето безпокойство от равнищата на замърсяване на атмосферния въздух през зимните месеци в населените места в община Свищов. На редица места в град Свищов могат да се наблюдават в приземните слоеве на атмосферата облаци от плътен дим и сажди. Използването на дърва и въглища за отопление силно замърсява атмосферния въздух, което е видимо и се усеща, дори без измервателни уреди. Същевременно, чистотата на въздуха е един от основните фактори, от които зависи качество на живот в населените места. Ниската надморска височина на населените места в община Свищов и близостта на река Дунав позволява да се образуват мъгли през зимните месеци, което води до задържане на замърсяванията в атмосферата по-дълго време. На жителите и гостите на град Свищов прави впечатление, че редица градове с по-голямо население в нашата страна имат много по-чист въздух от град Свищов. По този повод, Зелена партия – Свищов призовава местната власт, производствените фирми и жителите на общината да предприемат действия от своя компетентност, с оглед намаляване на замърсяването на въздуха, особено през зимните месеци.
Зелена партия – Свищов призовава Община Свищов да предприеме реални действия за намаляване на замърсяването на въздуха като задели средства за замяна на печките на дърва и въглища на жителите на общината, които получават енергийни социални помощи. С малка инвестиция от около 40 000 лева би могло да се заменят тези печки с електрически подови конвекторни печки и със самостоятелни електрически котлони. За реализиране на подобна инициатива съдействие би могло да се потърси от Агенцията за социално подпомагане, от Министерството на труда и социалната политика, от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, и от Министерството на околната среда и водите. С оглед сериозността на проблема, Зелена партия – Свищов призовава Община Свищов да започне още от настоящата зима подобна инициатива със собствени бюджетни средства.
Зелена партия – Свищов предлага Община Свищов да разгледа възможностите тази замяна на отоплителните уреди да се извърши чрез кандидатстване за финансиране на проект по приоритетна ос 5 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда” за програмен период 2014-2020.
В допълнение, Зелена партия – Свищов счита, че е необходимо Дирекция за социално подпомагане – Свищов да предоставя енергийните помощи на социално слаби граждани за отопление, единствено за електричество, вместо за дърва и въглища.
Зелена партия – Свищов констатира, че въпреки, че отоплителният сезон започна преди повече от един месец, към настоящия момент Община Свищов не е стартирала действия за информиране на местната общност за рисковете за здравето от замърсяването на въздуха с фини прахови частици и химически съединения, за възможностите за лично участие за намаляване на замърсяването на въздуха, както и за правилната експлоатация на инсталациите за битово отопление за постигане на по-ниски емисии на замърсяването. Известно е, че редица общини в нашата страна ежегодно предприемат информационна кампания по тези въпроси.
Зелена партия – Свищов предлага също така, Община Свищов да предприеме мерки за насърчаване използването на електрически превозни средства, в това число за изграждане на зарядни станции. С оглед преодоляване на проблема със замърсяването на въздуха, считаме, че са необходими и по-активни действия за развитие на екологично съзнание в жителите на общината чрез участие в европейски и национални екологични кампании и инициативи.
Зелена партия – Свищов заявява, че залесяването на пустеещи и ерозирали терени в градските зони, както и обособяването на нови терени за залесяване, са подходящи начини за абсорбиране на химическите съединения и фините прахови частици от замърсяването на въздуха в населените места. Призоваваме Община Свищов да предостави информация за предприетите действия в тази насока.
Зелена партия – Свищов предлага Община Свищов своевременно да предприеме мерки за контрол и санкциониране на лицата, които изгарят за отопление пластмаса и автомобилни гуми в крайните квартали на град Свищов и в някои от селата в общината.
Зелена партия – Свищов припомня, че от година и три месеца в нашия град се изпълняват „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов”, както и допълнена „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2) за периода 2015-2018 година”. По този повод, както и с оглед констатираният проблем със замърсяването на въздуха през зимните месеци, бихме искали да предложим Община Свищов публично да представи информация за действията, които са предприети през това време, които пряко касаят намаляването на замърсяването на въздуха.
Зелена партия – Свищов счита, че Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново би следвало да отделя повече внимание за по-стриктно целогодишно наблюдение и контрол на емисиите на сероводород и серовъглерод от източници на територията на производствени предприятия в община Свищов, особено по време на или след дъжд.
Зелена партия – Свищов призовава Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново да осигури непрекъснато функциониране и безавариен денонощен трансфер на данни от двата пункта за мониторинг в град Свищов „Система за диференциална оптична абсорбционна спектроскопия OPSIS” (ДОАС OPSIS) и „Фонова автоматична метеорологична станция – гр. Свищов” (ФАМСС), които са звена от Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време.
Зелена партия – Свищов призовава Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново да проведе в град Свищов през всички зимни месеци замерване на качеството на атмосферния въздух в приземния слой чрез мобилна автоматична станция. Интерес представляват равнищата на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, въглероден оксид и озон. Имайки предвид, че град Свищов е разположен на три тераси с различна надморска височина покрай река Дунав, бихме искали да предложим замерванията да се извършат на повече от една позиция в града.
Зелена партия – Свищов е убедена, че за опазване на атмосферния въздух от замърсяване много важен принос имат действията не само на институциите на местната и държавната власт, но и на фирмите и жителите на общината.
12.12.2017 г. Зелена партия – Свищoв

Декларация на Зелената партия
Президентът Радев да наложи вето на Закона за концесиите

 

Много показателен е фактът, че последното, с което завърши мандата на 43-то ОНС бе ударното приемане на новия Закон за концесиите. Този акт ярко онагледява „приоритетите“ на управляващото мнозинство. И това стана независимо от множеството аргументи, както преди, така и по време на гласуването му, които сочеха за опасността той да облагодетелства частни лица за сметка на държавата. Според някои оценки те могат да бъдат десетки или даже стотици милиони левове. Но много по-опасна от прякото облагодетелстване е възможността за практическа приватизация на огромни обществени ресурси и богатства, която предоставя закона. Тази възможност, съчетана с намаляването на контрола върху концесионерите, прави приетия закон опасен и вреден. Необходима е пълната му отмяна или най-малкото основна преработка след задълбочено обществено обсъждане. Зелената партия призова Президента Радев да наложи вето върху закона и да го върне за преразглеждане от следващото народно събрание.

 

26.1.2017 г.

НИС на ЗП

Декларация на Зелената партия

Правителството иска да вдигне забраната от ГМО

След като реши да унищожи природата на Пирин, правителството се готви сега да разреши и освобождаването на ГМО в България!
Предложения за обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) МОСВ отваря вратичка за освобождаването на ГМО на територията на България. Това се предвижда да стане чрез изменение и допълнение на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.  В нея се регламентира регистрирането на "площите на които е разрешено освобождаването на ГМО". Има още много текстове, свързани с ГМО.

Всичко това става в пълно противоречие със Законът за генетично модифицирани организми, забранява освобождаването на ГМО в околната среда и тяхното отглеждане в България.

Очевидно управляващите даже не считат за нужно да променят закона, а смятат да действат в пълно противоречие с принципите на една правова държава.

Зелената партия призовава българските граждани активно да се противопоставим на поредния опит да се застраши здравето ни в угода на частни интереси.

9 март 2016

НИС на ЗП

Становище на Зелената партия по повод второто правителство с министър-председател Бойко Борисов

Избраното от 43-то Народно събрание коалиционно правителство с министър-председател Бойко Борисов е подкрепяно от четири политически сили (ГЕРБ, РФ, ПФ и АБВ), като три от тях участват в него със свои представители. Дали тази най-голяма за периода на прехода многопартийна коалиция е проява на политическа и коалиционна култура или просто желание за задържане на властта на всяка цена, това ще стане тепърва ясно. По-важното е дали ще има нова икономическа и социална политика, от която така настоятелно се нуждае страната. За съжаление няма никакви ясни признаци за последното! Слабите пориви на мимикриращата като "лява" АБВ за промяна на данъчната система, която облагодетелства свръхбогатите в България, бяха посечени още в началото. Това не попречи на тази партия да консумира един от вицепремиерските постове. Гръмките фрази за борба с корупцията се насочват към поредните структурни промени в сферата на съдебната власт, които ще дадат повод за кадрови промени, но не водят до поименно посочване и наказание за корумпираните и на облагодетелстваните от тях "бизнес структури".  А възможности за последното има множество и те не са въпрос толкова на законодателни промени, а на политическа воля.

 Изключително актуален повод за това е приемане на внесения в НС още преди няколко години от Зелената партия (чрез гражданска инициатива) проект за „Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи“. Ако това не бъде направено, то България ще понесе многомилионни санкции от ЕС, за извършените от правителствата на Сакскуборгготски и Станишев замени на държавни срещу частни земи, с които шепа частни лица спечелиха милиарди лева.

Също така сегашното Народно събрание трябва да вдигне банковата тайна от КТБ, но не само върху авоарите на шепа политици. За да разберем какво се е случило в тази банка трябва да имаме пълна информация за финансовите потоци в нея. За целта като основа може да се използва внесения през 1997 година от Зелената партия  „Закон за отмяна на банковата тайна за лица с несъбираеми кредити“, повече известен като „Закон за кредитните милионери“. Само  така можем да разкрием виновниците, да ги накажем и да си върнем голяма част от парите! Но очевидно новите управляващи не желаят това да стане - твърде много хора от всички политически сили са били ангажирани по един или друг начин с безобразията в КТБ!

България се нуждае от коренно различна социална и икономическа политика от досегашната. Всички изявления на основни фигури в новия Министерски съвет сочат обаче, че не се предвижда такава. За сметка на това се  дават заявки за ново „затягане на коланите“ и то от населението със средни и ниски доходи.

На основание на всички тези факти, които още от сега оформят бъдещата политика на новоизбрания министерски съвет, Зелената партия остава дълбоко скептична по отношение на новото правителство да се справи с отрицателния тренд в развитието на икономиката и да прокара по-социална и по-справедлива политика и не вижда никакво основание за неговата подкрепа.

25.11.2014 г.

НПС на ЗП

 

Декларация на Зелената партия

Искаме цялата истина  за Корпоративна търговска банка

 

Решенията взимани от „компетентните“ държавни органи във връзка с Корпоративна търговска банка (КТБ) са некомпетентни, безотговорни и грозят с огромни отрицатели последствия българската държава. Те не могат да бъдат други, тъй като повечето от представителите в тези институции нямат никаква реална представа за положение в тази финансова институция, факт който те самите признават. Друга част пък са заинтересовани истината да остане неразкрита. Причина за това е, че повдигането на завесата над КТБ ще освети престъпната дейност на редица "политически дейци" през последните години и те ще трябва да напуснат политическата сцена.

Затова Зелената партия категорично настоява 43-тото Народно събрание да приеме закон за:

- пълна отмяна на банковата тайна за КТБи публикуването в интернет, както на всички кредити, така и на всички депозити и условията по тях в периода поне от десет години. Подобен закон вече е приеман от 38-то НС по предложение на Зелената партия.

- публикуването на всички договори сключени от ръководството, както с юридически, така и с частни лица.

- спешна законодателна промяна, която да позволи търсене на отговорност от колективни органи,  каквито са управителните органи на ръководството на КТБ, БНБ, ДАНС (финансовото разузнаване), министерство на финансите, комисията за финансов надзор, комисията за публичен надзор над одиторите,  които с престъпно си бездействие или действие са допуснали ситуацията с КТБ.

- задължаване на Главния прокурор в срок от три месеца да докладва пред парламента какви обвинения е повдигнал срещу конкретни лица в тези институции, включително и към колективните им органи.

 

НИС на ЗП

25.11. 2014 г.